NL_RGPD_PolitiqueB2C_Smartmob_DGP

DIGITAL GLOBAL PASS

Privacybeleid ter bescherming van persoonsgegevens

1.   Doel van het privacybeleid

 1. Digital Global Pass heeft een vertrouwensrelatie met zijn klanten en besloot daarom zijn beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens te baseren op de richtlijnen inzake gegevensbescherming. Daarbij houdt Digital Global Pass rekening met de normen van de Europese Unie, meer bepaald de richtlijn over de bescherming van persoonsgegevens (GDPR).
 1. Op basis van dit privacybeleid verbindt Digital Global Pass zich ertoe om de bescherming, vertrouwelijkheid en veiligheid van de verzamelde persoonsgegevens te waarborgen, in het kader van zijn activiteiten en volgens de geldende regelgeving. Hierbij beschermt Digital Global Pass de privacy van haar potentiële en huidige klanten (de betrokken personen).
 1. Digital global Pass engageert zich om voldoende financiële, menselijke en technische middelen te voorzien om de menselijke waardigheid, legitieme belangen en fundamentele rechten van de betrokken personen te beschermen.
 1. Dit privacybeleid heeft als belangrijkste doel om in één enkel document duidelijke, eenvoudige en nauwkeurige informatie over de verwerking van gegevens door Digital Global Pass te bundelen. Zo kunnen de betrokkenen begrijpen welke informatie en persoonlijke gegevens (hierna « persoonsgegevens » genoemd) worden verzameld, hoe deze worden gebruikt en wat hun rechten zijn op deze persoonsgegevens.
 1. Digital Global Pass behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, dit privacybeleid op elk moment te wijzigen, in overeenstemming met de richtlijnen over de bescherming van persoonsgegevens..

2.   Beheer van de persoonsgegevens

 1. Digital Global Pass ontwikkelde een beleid voor het beheer van persoonsgegevens.
 1. Dit privacybeleid omvat alle richtlijnen, regels, procedures en praktijken die Digital Global Pass toepast in verband met de richtlijnen over het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens. Alle belangrijke principes van privacybescherming worden toegepast in dit beleid.
 1. Digital Global Pass heeft om die reden een afgevaardigde voor gegevensbescherming (DPO – Data Protection Officer) aangesteld.
 1. De DPO moet erop toezien dat de richtlijnen inzake gegevensbescherming worden nageleefd.
 1. Contact opnemen met de DPO kan op het volgende postadres: Service RGPD – 350 rue Denis Papin 350, 13594 Aix en Provence Cedex 3 FRANCE of op het volgende e-mailadres: « rgpd@www.dgp-legal.com ».

3.   Terminologie

 • « anonimisering » : het verwerken van persoonsgegevens op een onomkeerbare manier, om elke identificatie te voorkomen» ;
 • « verzamelen » : het vergaren van persoonlijke gegevens, meer bepaald door middel van vragenlijsten of onlineformulieren ;
 • « toestemming » : elke vrijwillige, welbepaalde, heldere en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene, via een duidelijke verklaring of positieve handeling, aanvaardt dat zijn/haar persoonsgegevens mogen worden verwerkt;
 • « dienstverleners » : in de breedste zin van het woord dus dienstverleners en onderaannemers die werken voor Digital Global Pass ;
 • « profilering » elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, om zo bepaalde aspecten van een natuurlijke persoon te kunnen beoordelen, analyseren of voorspellen. Dat kan gaan over prestaties op het werk, de economische situatie, de gezondheid, de persoonlijke voorkeuren, de belangen, de betrouwbaarheid, het gedrag, de locatie of de verplaatsingen van die natuurlijke persoon ;
 • « producten of diensten » : alle producten en diensten, ook de technologische (websites, apps en bijbehorende diensten) die door Digital Global Pass worden of zullen worden aangeboden ;
 • « prospect » : elke persoon die contact opnam met Digital Global Pass om informatie te verkrijgen over een product of dienst aangeboden door Digital Global Pass,
 • « verantwoordelijke voor de verwerking » : de persoon of instantie die, alleen of gezamenlijk, het doel en de wijze van verwerking van je persoonsgegevens bepaalt ;
 • « onlinediensten » : digitale diensten aangeboden door Digital Global Pass zoals website, apps of aanverwante diensten ;
 • « verwerking van persoonsgegevens » : elke bewerking of groep van bewerkingen die op de gegevens wordt toegepast, ongeacht de gebruikte manier ;

4.   Het kader voor het verzamelen van persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld in het kader van:
 •  de start van de contacten met Digital Global Pass ;
 • het gebruik door de klant van alle producten en diensten van de groep Digital Virgo, met inbegrip van technologische diensten (website, app en bijbehorende diensten);
 • de relatie tussen Digital Global Pass en de mogelijke en bestaande klanten;
 • de uitvoering van contracten ;
 • de uitvoering van wettelijke verplichtingen of richtlijnen specifiek voor de activiteiten van de groep Digital Virgo en die een impact hebben op de bescherming van persoonsgegevens zoals belastingen, audits, fraudebestrijding, …;
 • de uitvoering van wettelijke verplichtingen of richtlijnen voor het beheer van de commerciële relatie, met name in geval van klachten, tevredenheidsenquêtes, enz.

5.  Categorieën van gegevens, verwerkt door Digital Global Pass

 1. Persoonsgegevens hebben betrekking op alle informatie over een natuurlijke persoon die het mogelijk maakt hem/haar direct of indirect te identificeren.
 1. Digital Global Pass verzamelt gegevens uit volgende hoofdcategorieën: contactgegevens, identificatiegegevens, burgerlijke staat, foto’s, gegevens met betrekking tot het gebruik van diensten, betalingsgegevens.
 1. Persoonsgegevens kunnen bestaan uit: voor- en achternaam, telefoonnummer, foto’s, video-opnames, uitgewisselde berichten, postadres, e-mailadres, IP-adres van de computer van een natuurlijk persoon, type toestel dat wordt gebruikt.

5.1  Ingediende persoonsgegevens

 1. De ingediende persoonsgegevens worden door de betrokken personen verstrekt en door Digital Global Pass verzameld in het kader van commerciële of contractuele relaties.
 1. De gegevens zijn voornamelijk afkomstig van de betrokkenen en van personen die door de betrokkenen geautoriseerd zijn om ze door te sturen naar Digital Global Pass.
 1. Een voorbeeld. De betrokkene kan worden verzocht persoonsgegevens te verstrekken over zijn of haar gezinssituatie, met eventueel familienamen, voornamen en contactgegevens. Deze gegevens kunnen worden verzameld via formulieren – op een website, mobiele app of papier – of als antwoord op vragen die bijvoorbeeld door een medewerker van de groep Digital Virgo worden gesteld.

5.2  Persoonsgegevens over het gebruik van producten en diensten van de groep Digital Virgo

 1. Persoonsgegevens kunnen worden verkregen wanneer de betrokkene de producten en diensten van de groep Digital Virgo gebruikt, of wanneer deze handelingen uitvoert via de producten en diensten die Digital Global Pass aanbiedt, in het kader van zijn relatie met de betrokkene.
 1. Een voorbeeld. Persoonsgegevens worden verzameld bij communicatie met de klantenservice of in verband met de aansluiting op de aangeboden diensten, of bij het gebruik van onlinediensten (gebruik van apps).

5.3  Persoonsgegevens van derden

 1. De verwerkte persoonsgegevens kunnen ook afkomstig zijn van:
 • dienstverleners ;
 • openbare of toezichthoudende autoriteiten ;
 • onderaannemers, dienstverleners van de groep Digital Virgo of derde partijen ten opzichte van de groep Digital Virgo, als hun privacybeleid dit toelaat
 • andere producten of diensten van derden waarop de betrokken personen zich hebben geabonneerd en/of waarvoor zij toestemming hebben gegeven om de persoonsgegevens met Digital Global Pass te delen.

5.4  Openbare persoonsgegevens

 1. Digital Global Pass kan openbare persoonsgegevens over de betrokken personen verzamelen.
 1. Openbare persoonsgegevens zijn alle persoonsgegevens of informatie geproduceerd of ontvangen door een administratieve of overheidsinstantie in het kader van haar openbare dienstverlening, en die door een administratieve instantie worden gepubliceerd of op verzoek aan een persoon kunnen worden doorgegeven.
 1. Digital Global Pass kan openbare persoonlijke informatie of persoonsgegevens gebruiken wanneer dit is toegestaan door wetten of richtlijnen, en wanneer dit in overeenstemming is met de specifieke regels voor communicatie en hergebruik van gegevens, vermeld in het document.

5.5 Persoonsgegevens, berekend of afgeleid door Digital Global Pass

 1. Digital Global Pass kan nieuwe persoonsgegevens genereren of berekenen op basis van ingegeven persoonsgegevens of op basis van de operationele gegevens van technologische hulpmiddelen.
 1. Met name kan Digital Global Pass profielen, commerciële of marketingsegmenten definiëren om zijn klanten te leren kennen, producten en diensten aan te passen, en aanbiedingen te personaliseren .

5.6  Bijzondere gegevenscategorieën

 1. Bijzondere categorieën van persoonsgegevens kunnen gegevens bevatten over de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, het lidmaatschap van een vakbond, genetische persoonsgegevens, biometrische persoonsgegevens met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijke persoon, persoonsgegevens die betrekking hebben op de gezondheid of persoonsgegevens die betrekking hebben op het seksuele leven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon.
 1. Deze bijzondere categorieën van persoonsgegevens, die een bijzondere aandacht vereisen, worden niet verwerkt door Digital Global Pass. In het geval de verwerking ervan toch noodzakelijk is, verbindt Digital Global Pass zich ertoe deze te verwerken onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.
 1. Soms kan de betrokkene ervoor kiezen om Digital Global Pass te voorzien van bepaalde gegevens, zoals ras, seksuele geaardheid of religieuze overtuiging. In dat geval betekent de keuze om deze informatie te verstrekken, de toestemming voor de verwerking ervan.

6.  Persoonsgegevens verwerkt door Digital Global Pass

 1. Digital Global Pass verwerkt de volgende belangrijke persoonlijke gegevens:
 • naam, voornaam;
 • geslacht ;
 • seksuele voorkeur ;
 • talen ;
 •  geboortedatum / leeftijd ;
 • nationaliteit / plaats van herkomst ;
 • aantal kinderen ;
 • e-mailadres;
 • postadres ;
 • telefoonnummer ;
 •  alias (identificatiecode, versleuteld door de operator van de mobiele telefoon, waardoor contact kan worden gemaakt via sms);
 • gegevens over verwanten (kinderen, ouders, echtgenoten);
 • gegevens over aansluiting en raadpleging van elektronische toepassingen (IP, toestel, logboeken, trackers);
 • foto’s;
 • berichten uitgewisseld op forums of met de klantenservice;
 • verzonden of ontvangen sms-berichten;
 • gesprekken met de klantenservice;
 • oproepen via audiotel;
 • bankgegevens;
 • identiteitskaart;
 • telefoonfacturen.

7.  Ontvangers van gegevens verzameld door Digital Global Pass

7.1  Digital Global Pass als verantwoordelijke voor de verwerking

 1. De verzamelde persoonsgegevens, en deze die in de toekomst zullen worden verzameld, zijn bestemd voor Digital Global Pass, die verantwoordelijk is voor de verwerking.
 1. Digital Global Pass waakt erover dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot de persoonsgegevens van de betrokkenen en, indien nodig, over de uitvoering van hun taken.
 1. Sommige persoonsgegevens kunnen worden verzonden naar derden om te voldoen aan wettelijke, reglementaire of contractuele verplichtingen of naar wettelijk bevoegde instanties.
 1. Er bestaan diverse categorieën van gegevensontvangers namelijk: klanten, bedrijven van de groep Digital Virgo, financiële en boekhoudkundige diensten, de juridische dienst, de commerciële dienst, de interne klantendienst, technische dienstverleners, dienstverleners op het gebied van klantenrelaties.

7.2  Digital Global Pass als onderaannemer

 1. Digital Global Pass kan gegevens verzamelen en verwerken namens zijn partners, in het kader van de contracten met deze partners. De partners zijn dan de verantwoordelijken en uiteindelijke ontvangers van de verzamelde gegevens.
 1. Digital Global Pass waakt erover dat voor deze verwerking en gegevens dezelfde veiligheidsmaatregelen worden getroffen als deze waarvan Digital Global Pass de verantwoordelijke verwerker is.

8.   Bewaring van persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens worden bewaard in de informatiesystemen van Digital Global Pass of die van haar onderaannemers of dienstverleners. Onder voorbehoud van overdracht aan derden worden persoonsgegevens opgeslagen in een datacentrum en verwerkt in Europa.
 1. Digital Global Pass verbindt zich er principieel toe om onderaannemers en dienstverleners te kiezen die voldoen aan de beste kwaliteits- en veiligheidscriteria. Bovendien moeten deze onderaannemers en dienstverleners voldoende garanties bieden op het vlak van betrouwbaarheid, veiligheid en middelen voor de implementatie van technische en organisatorische maatregelen.
 1. Ten slotte kent Digital Global Pass te allen tijd de locatie waar de gegevens worden bewaard, om deze te kunnen verantwoorden tegenover de toezichthoudende autoriteiten.

9.   Richtlijnen voor de bescherming van persoonsgegevens

 1. De GDPR heeft de wet strenger gemaakt die verplicht om informatie te verstrekken aan personen waarvan de persoonsgegevens worden verzameld.

9.1      Rechtsgeldigheid, betrouwbaarheid en transparantie

9.1.1          Rechtsgeldigheid

 1. Digital Global Pass zal geen onwettige verwerking uitvoeren. De wettelijkheid wordt beoordeeld aan de hand van de hieronder beschreven voorwaarden.
 2. Toestemming van de betrokkene. Digital Global Pass kan de gegevens verwerken als de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Miner. De diensten die worden aangeboden door Digital Global Pass zijn niet bedoeld voor minderjarige kinderen. De betrokken persoon erkent dat hij 18 jaar of ouder is om zich te abonneren op of gebruik te maken van de diensten van de Digital Global Pass. Het is aan ouders en iedereen die ouderlijk gezag uitoefent om te beslissen of hun minderjarige kind toestemming heeft om de diensten te gebruiken

 1. Deze toestemming kan worden gegeven met een schriftelijke verklaring, ook via elektronische weg, of met een mondelinge verklaring, of bij het gebruik van de diensten.
 1. Uitvoering van het contract of precontractuele maatregelen. De verwerking wordt uitgevoerd wanneer dit nodig is voor de naleving van de overeenkomst.
 1. Een voorbeeld. De gegevensverwerking gebeurt wanneer contracten worden bewaard en beheerd, zoals bij terugbetalingen of de opvolging van onbetaalde facturen.
 1. Wettelijke en bestuursrechtelijke verplichtingen. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke of statutaire verplichtingen van Digital Global Pass.
 1. Deze wettelijke of bestuursrechtelijke verplichtingen omvatten bijvoorbeeld de verplichtingen in verband met de controle en het toezicht op de interne controle waaraan Digital Global Pass onderworpen is, meer in het bijzonder de bancaire en fiscale verplichtingen.
 1. Zo kan Digital Global Pass door de wet- of regelgeving worden verplicht om specifieke informatie over bepaalde operaties te vragen, en om persoonlijke informatie en gegevens aan derden door te geven.
 1. Legitieme belangen van de groep Digital Virgo. De legitieme belangen van de groep Digital Virgo of een derde partij kunnen de verwerking door Digital Global Pass van de persoonsgegevens van de betrokkene rechtvaardigen.
 1. De legitieme belangen die Digital Global Pass nastreeft, zijn divers, maar kunnen met name bestaan uit:
 • de verbetering van de marketingkennis over de betrokken personen;
 • de verbetering van producten en diensten ;
 • segmentering, profilering, prospectie, marketingsegmentering.
 1. Bij dergelijke verwerkingen wordt rekening gehouden met de belangen en de basisrechten van de betrokkenen. Daarom worden maatregelen en garanties opgesteld die deze belangen en rechten beschermen. Zo kan een evenwicht worden gevonden met de legitieme belangen die Digital Global Pass nastreeft..

9.1.2          Betrouwbaarheid en transparantie

 1. Digital Global Pass zet zich in voor het verstrekken van betrouwbare, duidelijke en transparante informatie.
 1. Digital Global Pass verbindt zich er dus toe om de betrokkenen te informeren met mededelingen over elke verwerking die het uitvoert.

9.2      Bepaalde, expliciete en legitieme doeleinden

 1. Persoonsgegevens worden door Digital Global Pass voortdurend verzameld en verwerkt voor specifieke, duidelijke en legitieme doeleinden.
 1. Digital Global Pass gebruikt persoonsgegevens in overeenstemming met de voorwaarden van het privacybeleid en draagt voortdurend zorg voor de ethiek en veiligheid van de persoonsgegevens van zijn klanten.
 1. Digital Global Pass gebruikt alle of een deel van de persoonlijke gegevens voor de volgende hoofddoeleinden:
 • de uitvoering van precontractuele maatregelen op verzoek van de betrokken personen ;
 • het beheer van contracten en klantenrelaties ;
 • het beheer van de uitwisselingen met de partners van de groep Digital Virgo in het kader van klachten of verzoeken, gericht aan Digital Global Pass;
 • het beheer van zijn activiteiten (bijv. bij een interne en externe audit) en de naleving van wettelijke verplichtingen ;
 • het beheer, de bescherming en de beveiliging van instrumenten, websites en apps;
 • het meten van de kwaliteit en tevredenheid ;
 • de verbetering van de dienstverlening ;
 • de vernieuwing van de dienstverlening ;
 • de bewerking van een doelgroep om nieuwe aanvragen te creëren ;
 • het opstellen van commerciële statistieken ;
 • het beheer van verzoeken volgens het personenrecht ;
 • het beheer van onbetaalde facturen, rechtszaken, de bestrijding van fraude, het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en belastingontduiking;
 • het beheer van persoonlijke opinies over producten, diensten of inhoud ;
 • consumentenkennis.

9.3      Doeltreffendheid, relevantie en afbakening

 1. Digital Global Pass verbindt zich ertoe om ervoor te zorgen dat elke verwerking doeltreffend is, en bovendien dat alleen gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het beoogde doel worden verzameld en verwerkt.

9.4 Nauwkeurigheid van de gegevens

 1. Digital Global Pass zorgt ervoor gegevens te verzamelen die zo volledig en actueel mogelijk zijn als de omstandigheden het toelaten.
 1. De betrokken personen hebben het recht om correcties te vragen, onder de bovengenoemde voorwaarden, mochten ze onjuiste gegevens ontdekken.

9.5      Bewaringstermijn en afbakening van de gegevens

 1. Digital Global Pass verbindt zich ertoe om persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden opgeslagen, of niet langer dan de duur die is voorzien in de privacywetgeving..
Categorie van persoonsgegevens Regels voor actieve bewaring
1. Beheer van dossiers van klanten en mogelijke klanten Voor klanten tijdens de duur van het contract, verlengd met 3 jaar.

Voor mogelijke klanten 3 jaar na het laatste contact uit het prospect.

2. Statistieken met metingen van het bereik 13 maanden
3. Beheer van de nieuwsbrief Tot aan de opzegging van het abonnement
4. Foto’s Tot bij het verwijderen, of 6 maanden na de opzegging van het abonnement of 3 jaar na de laatste toegang tot de dienst.
5. Berichten of opnames 1 jaar
 1. Na afloop van de bewaarperiode worden de gegevens in het informatiesysteem van Digital Global Pass vernietigd..

9.6      Engagement voor beveiliging en vertrouwelijkheid

 1. Digital Global Pass zorgt voor veiligheidsmaatregelen, aangepast aan de gevoeligheid van de persoonsgegevens, om deze te beschermen tegen kwaadwillig binnendringen, verlies, wijziging of het openbaar maken voor onbevoegde derden.
 1. Alle gebouwen van Digital Global Pass waar persoonsgegevens worden verwerkt, zijn elektronisch en/of handmatig beschermd tegen het binnendringen van onbevoegde derden.
 1. Digital Global Pass heeft een intern beleid met maatregelen die de principes van de bescherming van persoonsgegevens standaard respecteren, meteen vanaf de ontvangst van deze gegevens.
 1. Een voorbeeld. Digital Global Pass kan persoonlijke gegevens pseudonimiseren, zo snel als mogelijk en noodzakelijk.

9.7      Individuele rechten

 1. Personen van wie de gegevens worden verwerkt, genieten de volgende rechten, tenzij anders wettelijk vereist door Digital Global Pass:
 • het recht op informatie;
 • het recht op toegang ;
 • het recht op correctie ;
 • het recht om te wissen of uit het geheugen te halen;
 • het recht op overdraagbaarheid van de gegevens ;
 • de rechten van de tegenpartij ;
 • het recht tot het beperken van de verwerking;
 • het recht om vragen te stellen ;
 • het recht om richtlijnen te definiëren voor het opslaan, wissen en meedelen van persoonsgegevens na zijn overlijden.

9.7.1      Procedures voor de toepassing van deze rechten

 1. Voor vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Digital Global Pass kan je contact opnemen met: : rgpd@www.dgp-legal.com

9.7.2       Recht van beroep

 1. De betrokken personen hebben het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, ongeacht de mogelijkheid van enig ander administratief of gerechtelijk beroep.
 1. De betrokken personen kunnen dit beroep indienen bij toezichthoudende autoriteit.

9.8      Automatische besluitvorming

 1. De betrokken personen worden geïnformeerd over de eventuele mogelijkheid dat hun persoonsgegevens worden gebruikt voor geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van het opstellen van profielen.
 1. Onder « het opstellen van profielen » wordt verstaan « elke vorm van automatische verwerking van persoonsgegevens waarbij persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon te beoordelen, met name om elementen van de arbeidsprestaties, de economische situatie, de gezondheid, de persoonlijke voorkeuren, de belangen, de betrouwbaarheid, het gedrag, de locatie of de verplaatsingen van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen ».
 1. De betrokken personen hebben het recht om niet het onderwerp te zijn van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op automatische verwerking, met inbegrip van profilering, wanneer een dergelijke beslissing rechtsgevolgen heeft of soortgelijke aanzienlijke gevolgen heeft. Dit recht is niet van toepassing wanneer de beslissing noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en Digital Global Pass of wanneer de verwerking in kwestie is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen.
 1. De automatische verwerking van persoonsgegevens, uitgevoerd in de hierboven vermelde omstandigheden, mag alleen worden uitgevoerd door Digital Global Pass als passende maatregelen zijn genomen om de rechten en vrijheden, en de legitieme belangen van de betrokken personen te beschermen.
 1. Bovendien hebben de betrokken personen het recht om menselijk ingrijpen te eisen of hun standpunt kenbaar te maken of het automatisch genomen besluit te betwisten.

9.9      Het opstellen van profielen

 1. Digital Global Pass kan persoonsgegevens, in het bijzonder persoonlijke contactgegevens en andere aanwijzingen en gegevens die worden doorgegeven, gebruiken voor commerciële en advertentiedoeleinden. Digital Global Pass gebruikt die persoonsgegevens met name voor interne analyses en statistieken, om de producten en diensten te verbeteren. Digital Global Pass kan de betrokken personen informatie en aanbiedingen sturen met betrekking tot de producten en diensten van Digital Global Pass, zoals sms’en, nieuwsbrieven en andere reclameboodschappen.
 1. Voor deze vorm van verwerking is altijd de toestemming van de betrokken personen nodig.

9.10  Controle op transferten naar landen buiten de Europese Unie

 1. Persoonsgegevens die Europese burgers hebben verzonden naar Digital Global Pass in overeenstemming met de overeengekomen doeleinden, worden doorgegeven aan een land van de Europese Unie of buiten de Europese Unie.
 1. Voor een overdracht naar een land buiten de Europese Unie werden regels vastgelegd om de bescherming en veiligheid van deze informatie te waarborgen.
 1. Digital Global Pass neemt altijd alle noodzakelijke en passende maatregelen om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen.
 1. Deze persoonsgegevens kunnen op verzoek van de betrokkenen worden verstrekt aan officiële instanties, aan bevoegde administratieve of gerechtelijke autoriteiten, of aan derden.

10.   Speciale bewerkingen

10.1      Cookies en andere trackers

 1. Onder cookies en andere trackers verstaan we alle trackers die worden geplaatst en gelezen, bijvoorbeeld bij het bezoeken van een website, het lezen van een e-mail, het installeren of gebruiken van software of een app, ongeacht het type toestel dat wordt gebruikt.
 1. Om het gebruik en de werking van haar websites te verbeteren, maakt Digital Global Pass gebruik van verschillende soorten cookies of andere trackers, zoals pixeltags. Sommige registreren automatisch persoonlijke gegevens en verzenden deze naar websites van Digital Global Pass.
 2. Digital Global Pass heeft een cookiebeleid opgesteld, te lezen op de websites. Voor meer informatie verwijzen wij je naar het cookiebeleid, dat je vindt tijdens je bezoek aan de website.

10.2      « Plug-ins » en sociale modules

 1. Wanneer de betrokken personen toegang vragen tot de websites of apps van Digital Global Pass of deze gebruiken, kan aan externe dienstverleners toegang worden verleend tot persoonlijke gegevens.
 1. Deze functies worden niet automatisch geactiveerd, maar vereisen de uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers. De websites van Digital Global PAss kunnen bijvoorbeeld verbinding maken en persoonlijke gegevens verzenden naar sociale netwerken zoals Facebook, Twitter of Instagram, als de gebruiker bepaalde functies gebruikt.
 2. Deze sociale netwerken gebruiken de gegevens voor tracking en advertenties. Daarom raadt Digital Global PAss aan om het privacybeleid van het netwerk te raadplegen en maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid van de gegevens te verhogen.

NL_RGPD_InformationsCookies_Smartmob

Information Cookies

Bij een bezoek aan onze website kan er informatie worden opgehaald van of gedownload worden op je browser. Het gaat voornamelijk over cookies geplaatst op je computer, mobiele telefoon of tablet.

Onze site is ontworpen om bijzonder aandachtig te zijn voor de behoeften en verwachtingen van onze klanten.

Dit is een van de redenen waarom wij cookies gebruiken. Ze helpen bijvoorbeeld om je te identificeren en toegang te geven tot je account, je consultaties op te slaan, onze aanbiedingen te personaliseren en ons internetverkeer te analyseren.

Deze informatie kan gegevens bevatten over jou, je voorkeuren of je toestel en wordt voornamelijk gebruikt om de website optimaal te laten functioneren, precies zoals jij mag verwachten.

De informatie over het gebruik van onze website delen we ook met onze partners voor sociale media, publiciteit en analyse.

Met deze informatie kan je niet meteen geïdentificeerd, maar dankzij deze informatie kan je wel genieten van een meer gepersonaliseerde webervaring. Hoe lang deze informatie op je computer wordt bewaard, is afhankelijk van de website die je bezoekt.

Welke cookies en trackers worden gebruikt?

Onze website gebruikt verschillende soorten cookies, voor diverse doeleinden. Sommige zijn nodig voor je bezoek aan onze website.

Omdat wij het recht op je privacy respecteren, kan je ervoor kiezen om bepaalde soorten cookies uit te schakelen. Maar het blokkeren van sommige cookies kan je ervaring op onze website en de diensten die wij kunnen aanbieden wel beïnvloeden.

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van onze website. Hiermee kan je de belangrijkste functies van onze website gebruiken (bijvoorbeeld de toegang tot je account). Zonder deze cookies kan je onze website niet normaal gebruiken. Deze cookies worden door onze website geplaatst en zorgen alleen voor de goede werking van onze website.

Je kan je browser instellen om deze cookies te blokkeren of je ervoor te waarschuwen, maar dan zullen sommige delen van de website niet meer functioneren. Deze cookies slaan geen persoonlijke gegevens over je identiteit op.

Voorbeelden van gebruikte cookies:

PHPSESSID: bewaart de navigatiegegevens om de overgang van de ene naar de andere pagina mogelijk te maken zonder verlies van informatie

 • SB_CNIL: wordt geplaatst zodra je de informatie over het cookiebeleid aanvaardt. Deze cookie verhindert dat de vraag telkens opnieuw wordt gesteld
 • authkey: wordt geplaatst wanneer je identiteit wordt gecontroleerd. Deze cookie zorgt ervoor dat je nadien kan inloggen zonder een login en wachtwoord in te tikken.

resolution: om de resolutie en dichtheid van je scherm te kennen en de weergave aan te passen, voor een optimaal gebruik.

SB_ADBLOCKDETECT: wordt geplaatst wanneer je de melding hebt gezien dat je een adblocker hebt.

Analytische cookies

Met deze cookies volgen we het gebruik en de prestaties van onze website en kunnen we de werking ervan verbeteren (bijvoorbeeld van de meest bezochte pagina’s).

Alle informatie verzameld door deze cookies is samengevoegd en dus anoniem. Als je deze cookies weigert, weten we niet dat je onze website hebt bezocht en kunnen we de prestaties ervan niet controleren. Deze cookies worden voornamelijk door onze website geplaatst.

Voorbeelden van gebruikte cookies:

_ga: gebruikt door Google Analytics om een unieke cookie toe te wijzen en het gebruikerstype te definiëren

_GID: gebruikt door Google Analytics. Bevat een uniek nummer om statistieken over het websitegebruik te kunnen opstellen

_gat: gebruikt door Google Analytics om het aantal zoekopdrachten drastisch te verminderen

_dc_gtm_*: gebruikt door Google Tag Manager om de snelheid van het verzoek te beperken – het beperken van het verzamelen van gegevens op websites met veel bezoekers

_gcl_au: gebruikt door Google Ads om de communicatie van de verschillende directe of indirecte promotiekanalen te volgen

 

Functionele cookies

Met deze cookies kunnen we je ervaring op onze website personaliseren. Bovendien kan je dankzij deze cookies profiteren van onze gepersonaliseerde tips en aanbiedingen, afhankelijk van de herkomst van je navigatie (bijvoorbeeld als je onze partnersites hebt bezocht). De cookies helpen ook bij het aanbieden van functies die je hebt aangevraagd.

 

Commerciële cookies

Deze cookies worden gebruikt om je advertenties of informatie op maat van je interesses te tonen, tijdens het bezoek aan onze website of tijdens het surfen op internet. Ze beperken bijvoorbeeld het aantal keren dat je een advertentie ziet. Ze helpen ook bij het meten van het effect van een advertentiecampagne. Wij verkopen je gegevens niet en geven je identiteit niet door aan adverteerders.

De weigering van deze commerciële cookies heeft geen invloed op het gebruik van onze site. Je zal ook niet minder reclame op onze website of op het internet zien, maar de getoonde advertenties zullen geen rekening houden met je interesses of voorkeuren.

Deze cookies worden voornamelijk bepaald door de reclamebureaus. We kunnen ze niet uitgebreid oplijsten. Wij verkopen je gegevens niet en geven je identiteit niet door aan adverteerders.

Voorbeeld van gebruikte cookies:

_fbp: gebruikt door Facebook om beter te begrijpen wat gebruikers zoeken op de website en om advertenties te kunnen tonen die relevant zijn voor de gebruiker.

Doelgericht adverteren

Wij kunnen gebruikmaken van geavanceerde functies om doelgroepen te « retargetten » (tonen van advertenties bij het surfen buiten onze site of bij e-mailcontact – na het raadplegen van producten op onze site). Deze functies worden mogelijk gemaakt door cookies. Onze partners gebruiken ze om je advertenties te tonen die beter passen bij je behoeften, op basis van je recente gedrag op onze website. Je kan op elk moment het targetten stopzetten door het weigeren van advertentiecookies in je browser, door je advertentievoorkeuren bij de partners te wijzigen, of door te klikken op de afmeldlinks in e-mails.

Hoe beheer ik de cookies?

Je keuzes zijn nooit definitief. Je kan op elk moment alle of een deel van de cookies uitschakelen, zoals hieronder beschreven.

Je navigatiesoftware instellen

Elke browser heeft andere instellingen voor het beheer van cookies en je voorkeuren. Door je browser in te stellen om cookies te weigeren, kunnen sommige functies van de site niet toegankelijk zijn. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

 

Je smartphone instellen

 

Instellen van een cookie voor het meten van het aantal bezoekers

Wil je niet dat onze website in je browser cookies opslaat voor het meten van het bereik? Klik dan op onderstaande link. Dan zal er in je browser een cookie worden opgeslagen met als enig doel de andere cookies te deactiveren:

Instellen van een commerciële cookie

Het gebruik en de werking van deze cookies kun je beheren via het platform voor het beheer van commerciële cookies, voorgesteld door de professionals van de advertentiewereld: http://www.youronlinechoices.com/be-nl/uw-advertentie-voorkeuren. Volg er de instructies. Je ziet er welke bedrijven geregistreerd zijn op dit platform en je kan zo cookies weigeren of accepteren. Bedrijven gebruiken deze cookies om op basis van je surfgedrag de advertenties op je toestel aan te passen.

Instellen van een cookie voor sociale media