PL_RGPD_PolitiqueB2C_Smartmob_DGP

DIGITAL GLOBAL PASS

Polityka prywatności

1.   Cel polityki ochrony danych

Digital Global Pass ustanawia niniejszą politykę ochrony danych osobowych w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych uwzględniając standardy obowiązujące w tej dziedzinie w Unii Europejskiej, a w szczególności postanowienia ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych (RODO).
Na mocy niniejszej polityki ochrony danych Digital Global Pass zobowiązuje się, w ramach swojej działalności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, chronić prywatności swoich potencjalnych i aktualnych klientów (”podmiotów danych/osób, których dane dotyczą”), zapewniając ochronę, poufność i bezpieczeństwo gromadzonych danych osobowych.
Digital Global Pass zobowiązuje się zapewnić odpowiednie środki finansowe, ludzkie i techniczne by chronić godność, uzasadniony interes i podstawowe prawa osób, których dane dotyczą.
Głównym celem niniejszej polityki ochrony danych jest zebranie w jednym dokumencie jasnych, prostych i dokładnych informacji dotyczących przetwarzania danych przez Digital Global Pass, tak aby umożliwić osobom których dane dotyczą zrozumienie, jakie informacje i dane osobowe (zwane dalej „danymi osobowymi”) są zbierane, w jaki sposób są wykorzystywane i jakie prawa przysługują im w odniesieniu do tych danych.
Digital Global Pass zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej polityki ochrony danych, według własnego uznania i w dowolnym momencie, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych

2.   Zarządzanie danymi osobowymi

Digital Global Pass opracowała politykę zarządzania danymi osobowymi.
Polityka ta obejmuje wszystkie wytyczne, zasady, procedury i praktyki wdrożone przez Digital Global Pass w celu uwzględnienia wymagań przepisów dotyczących korzystania i ochrony danych osobowych, których wiodące zasady zostały przedstawione w poniżej.
Digital Global Pass wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych (IOD)).
Zadaniem IODO jest zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz współpraca z organem nadzorczym i z osobami, których dane dotyczą w związku ze zbieraniem lub przetwarzaniem danych osobowych.
Z IODO można kontaktować się pod adresem: „Service RGPD – 350 rue Denis Papin CS 90554 13594 Aix-en-Provence Cedex 3 Francja” lub adres e-mail poniżej « rgpd@www.dgp-legal.com ».

3.   Definicje

– « anonimizacja » oznacza « wynik przetwarzania danych osobowych, który nieodwracalnie zapobiega identyfikacji» ; « zbieranie » oznacza gromadzenie danych osobowych. Dane mogą być zbierane w szczególności za pomocą ankiet/ formularzy online lub poprzez odpowiedzi na zapytania;
– « zgoda » oznacza dowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;
– « usługodawcy/dostawcy usług » oznaczają w szerokim tego słowa znaczeniu usługodawców, podwykonawców współpracujących z Digital Global Pass;
– « produkty lub usługi » oznaczają wszystkie produkty i usługi, w tym produkty i usługi technologiczne (strony internetowe, aplikacje i powiązane usługi) oferowane lub które mają być oferowane przez Digital global Pass i jej spółki zależne;
– «potencjalny klient » oznacza każdą osobę, która skontaktowała się z Digital Global Pass w celu uzyskania informacji o produkcie lub usłudze oferowanej przez Digital Global Pass,
– « administrator » oznacza osobę lub podmiot, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i metody przetwarzania danych osobowych;
– « przetwarzanie danych osobowych » oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych, niezależnie od zastosowanego procesu;

4.   Kiedy Digital Global Pass zbiera dane osobowe

Dane osobowe mogą być zbierane przede wszystkim w związku z:
– kontaktowaniem się z Digital Global Pass;

 • – korzystaniem przez klienta z jakichkolwiek produktów i usług grupy Digital Virgo, w tym usług technologicznych (strona internetowych, aplikacji i powiązanych usług);
 • – współpracą pomiędzy Digital Global Pass, jej potencjalnymi i aktualnymi klientami;
 • – wykonaniem umów;
 • – wykonywaniem obowiązków prawnych lub regulacyjnych związanych z działalnością grupy Digital Virgo mających wpływ na ochronę danych osobowych, takich jak obowiązki podatkowe, audyt, zapobieganie oszustwom;
 • – jak również w związku z zarządzaniem relacjami handlowymi, w szczególności podczas składnia reklamacji, skarg lub udziału w badaniach satysfakcji użytkowników; itd.

5.   Jakie kategorie danych przetwarzane są przez Digital Global Pass

Dane osobowe oznaczają informacje dotyczące osoby fizycznej umożliwiające jej zidentyfikowanie, bezpośrednio lub pośrednio.
Główne kategorie danych osobowych zbieranych przez Digital Global Pass to: dane kontaktowe, dane identyfikacyjne, zdjęcia, dane związane z korzystaniem z usług,  dane dotyczące płatności.
Dane osobowe mogą obejmować: imię i nazwisko, numer telefonu, zdjęcie, nagranie wideo, wymieniane wiadomości, adres pocztowy, adres e-mail, adres IP komputera, rodzaj używanego terminala/urządzenia końcowego.

5.1  Deklaracyjne dane osobowe

Deklaratywne dane osobowe to dane dostarczone przez osoby, których dane dotyczą i zebrane przez Digital Global Pass w związku ze stosunkami handlowymi lub umownych.
Dane te pochodzą głównie od osób, których dane dotyczą oraz osób upoważnionych przez te osoby do przekazania danych do Digital Global Pass.
Przykładowo osoba, której dane dotyczą, może być zobowiązana do podania danych osobowych dotyczących jej sytuacji rodzinnej i ewentualnie jego imienia i nazwiska, danych kontaktowych. Dane te mogą być zbierane przez formularze, które są zdematerializowane na stronie internetowej lub aplikacji mobilnej, na papierze lub w odpowiedzi na pytania zadawane na przykład przez pracownika grupy Digital Virgo.

5.2  Dane osobowe związane z korzystaniem z produktów i usług Grupy Digital Virgo

Dane osobowe mogą pochodzić z korzystania przez osoby, których dane dotyczą z produktów i usług Grupy Digital Virgo lub mogą dotyczyć działań przeprowadzanych za pośrednictwem produktów i usług oferowanych przez Digital Global Pass w kontekście relacji z podmiotem danych.
Przykładowo, informacje są zbierane w zawiązku z obsługą klienta lub w związku z połączeniem z oferowanymi usługami lub korzystaniem z usług online (korzystanie z aplikacji).

5.3  Dane osobowe pochodzące od podmiotów trzecich

Przetwarzane dane osobowe mogą również pochodzić od:
– dostawców usług;
– organów publicznych lub nadzoru;
– podwykonawców, dostawców Grupy Digital Virgo lub podmiotów trzecich, jeśli ich polityka ochrony danych na to pozwala;
– innych produktów lub usług świadczonych przez podmioty trzecie zamówionych przez osoby, których dane dotyczą i / lub osoby te zezwoliły na udostępnianie danych Digital Global Pass.

5.4  Publiczne dane osobowe

Digital Global Pass może gromadzić publiczne dane osobowe podmiotów danych.
Publiczne dane osobowe to informacje lub dane osobowe wytworzone lub otrzymane przez organ administracyjny lub publiczny w ramach wykonywania jego zadań, opublikowane przez organ lub przekazywane na żądanie każdej osobie.
Digital Global Pass może wykorzystywać informacje publiczne lub dane osobowe, jeśli zezwalają na to przepisy prawa i regulacje oraz zgodnie z odpowiednimi zasadami przekazywania i ponownego wykorzystania określonymi w tych przepisach.

5.5  Dane osobowe obliczone lub wywnioskowane przez Digital Global Pass
Digital Global Pass może generować lub obliczać nowe dane osobowe na podstawie deklaratywnych danych osobowych lub danych związanych z funkcjonowaniem narzędzi technologicznych.

Służy to w szczególności do poznania swoich klientów, dostosowania produktów i usług, dostosowania ofert, które mogą być składane klientom, w takim przypadku Digital Global Pass może definiować profile, segmenty biznesowe lub marketingowe.

5.6  Szczególne kategorie danych osobowych

Szczególne kategorie danych osobowych to dane, które ujawniają pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe lub przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne dane do celów zidentyfikowania konkretnej osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia lub życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej.
Szczególne kategorie danych osobowych, które muszą być przedmiotem szczególnej ochrony, nie są przetwarzane przez Digital Global Pass, a w przypadku gdy ich przetwarzanie stanie się konieczne, Digital Global Pass zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.
Może się zdarzyć, że dana osoba zdecyduje się udostępnić Digital Global Pass niektóre z takich informacji, takie jak rasa, orientacja seksualna lub przekonania religijne, w takim przypadku decyzja o przekazaniu tych informacji oznacza zgodę na ich przetwarzanie.

6.   Dane osobowe przetwarzane przez Digital Global Pass

Digital Global Pass przetwarza następujące główne dane osobowe w odniesieniu do użytkownika:
nazwisko, imię;
płeć;
poszukiwany płeć;
języki;
data urodzenia: wiek;
narodowość / miejsce pochodzenia;
liczba dzieci;
adres e-mail
adres pocztowy;
numer telefonu;
alias (identyfikator zaszyfrowany przez operatora komórkowego umożliwiający nawiązanie kontaktu przez SMS);
dane dotyczące osób powiązanych (dzieci, rodziców, małżonków);
dane dotyczące połączeń i zapytań do aplikacji (IP, urządzenie, logi, znaczniki);
fotografie;
wiadomości wymieniane na serwisach społecznościowych lub z obsługą klienta;
SMS wysłany lub odebrany;
rozmowy z obsługą klienta;
połączenia z usługami o wartości dodanej;
dane bankowe;
dowód osobisty;
rachunki telefoniczne

7.   Odbiorcy danych zebranych przez Digital Global Pass

7.1  Digital Global Pass jako administrator

Zebrane dane osobowe, a także dane, które zostaną zebrane później, są zbierane dla Digital Virgo SA jako administratora danych.
Digital Global Pass zapewnia, że dostęp do danych osobowych mają tylko upoważnione osoby i tylko gdy jest to niezbędne do wykonywania ich zadań.
Niektóre dane osobowe mogą być przesyłane podmiotom trzecim w celu spełnienia prawnych, regulacyjnych lub umownych zobowiązań lub prawnie upoważnionym organom.
Do kategorii odbiorców danych należą: klienci, spółki z Grupy Digital Virgo, dział finansowy i księgowy, dział prawny, dział sprzedaży, wewnętrzny dział obsługi klienta, dostawcy usług technicznych, dostawcy usług odpowiedzialni za relacja z klientami.

7.2  Digital Global Pass jako procesor

W ramach swoich umów z partnerami Digital Global Pass może zbierać i przetwarzać dane w imieniu swoich partnerów, którzy w tych przypadkach są administratorami danych i ostatecznymi odbiorcami zebranych danych.
Digital Global Pass zapewnia takie same środki bezpieczeństwa dla takiego przetwarzania i danych, jak dla przetwarzania i danych, dla których Digital Global Pass jest administratorem.

8.   Jak długo Digital Global Pass przechowuje dane osobowe?

Dane osobowe są przechowywane w systemach informatycznych Digital Global Pass lub jej podwykonawców lub usługodawców. Z zastrzeżeniem przekazywania podmiotom trzecim, dane osobowe są przechowywane w centrum danych i przetwarzane w Europie.
Co do zasady Digital Global Pass zobowiązuje się do wyboru podwykonawców i usługodawców spełniających najwyższe kryteria jakości i bezpieczeństwa oraz oferujących wystarczające gwarancje pod względem niezawodności, bezpieczeństwa a także zasobów by wdrożyć środki techniczne i organizacyjne.
Digital Global Pass zna miejsca hostingu swoich danych tak aby móc wykazać właściwym organom nadzorczym spełnienie swoich obowiązków.

9.   Wiodące zasady dotyczące ochrony danych osobowych

 1. RODO wzmocniło obowiązek udzielania informacji osobom, których dotyczą zbierane dane osobowych.

9.1  Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość

9.1.1          Zgodność z prawem

Digital Global Pass nie będzie przetwarzać danych osobowych niezgodnie z prawem, zakładając, że zgodność z prawem oceniana jest w oparciu jedne z warunków opisanych poniżej.
Zgoda osoby, której dane dotyczą. Digital Global Pass może przetwarzać dane, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub kilku określonych celach.

 1.  Niepełnoletni. Usługi oferowane przez Digital Global Pass nie są przeznaczone dla nieletnich dzieci. Osoba, której dane dotyczą, potwierdza, że ukończyła 18 lat aby zamówić lub korzystać z usług Digital Global Pass. Do rodziców i każdej osoby sprawującej władzę rodzicielską należy decyzja, czy ich małoletnie dziecko może korzystać z usług

Zgoda ta może być wyrażona w formie pisemnego oświadczenia, drogą elektroniczną, ustnego oświadczenia lub podczas korzystania z usług.
Wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy. Digital Global Pass może przetwarzać dane gdy jest to konieczne do wykonania umowy.
Na przykład przetwarzanie jest realizowane w ramach wykonywania umowy podczas czynności zarządzania umowami, takimi jak zwroty lub zarządzanie zaległymi płatnościami.
Obowiązki prawne i regulacyjne. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnych lub regulacyjnych obowiązków Digital Global Pass.
Takie obowiązki prawne lub regulacyjne dotyczą na przykład kontroli i monitoringu związanego z kontrolą wewnętrzną, której podlega Digital Global Pass, a w szczególności zobowiązań bankowych i podatkowych.
W związku z tym wymagane może być zażądanie określonych informacji dotyczących niektórych operacji, jeśli wymaga tego prawo lub regulacje, oraz przekazanie informacji i danych osobowych podmiotom trzecim.

 1. Prawnie uzasadnione interesy Grupy Digital Virgo. Grupa Digital Virgo może przetwarzać dane gdzie przetwarzanie jest konieczne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów przez grupę Digital Virgo lub podmiot trzeci. Uzasadnione interesy realizowane przez Digital Global Pass są zróżnicowane, ale mogą obejmować:
 2. – poprawę wiedzy marketingowej o podmiotach danych;
 3. – ulepszanie produktów i usług;
 4. – segmentację, profilowanie, poszukiwanie, segmentację marketingowa.
  Takie przetwarzanie danych jest realizowane z uwzględnieniem interesów i praw podstawowych osób, których dane dotyczą. Takiemu przetwarzania towarzyszą środki i gwarancje zapewniające ochronę interesów i praw zainteresowanych osób, osób, których dane dotyczą oraz które pozwalają na zachowanie równowagi z uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Digital Global Pass.

9.1.2          Rzetelność i przejrzystość

Digital Global Pass zobowiązuje się do udzielania informacji, które są uczciwe, jasne i przejrzyste.
Digital Global Pass zobowiązuje się informować osoby, których dane dotyczą, o każdej przeprowadzanej przez nią operacji przetwarzania danych poprzez ogłoszenie informacyjne

9.2      Konkretne, wyraźne i prawnie uzasadnione cele

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Digital Global Pass w konkretnych, wyraźnych i zgodnych z prawem celach.
Dbając o etykę i bezpieczeństwo danych osobowych swoich klientów, Digital Global Pass wykorzystuje dane osobowe zgodnie z warunkami niniejszej polityki ochrony danych.
Digital Global Pass wykorzystuje całość lub część danych osobowych w następujących głównych celach:
– podejmowanie kroków na wniosek osób, których dane dotyczą przed zawarciem umowy;
– zarządzanie kontraktami i relacjami z klientami;
– zarządzanie wymianą informacji z partnerami Grupy Digital Virgo w związku roszczeniami lub żądaniami do niej skierowanymi;
– zarządzanie swoimi działaniami (np. audyt wewnętrzny i zewnętrzny) oraz zgodność z obowiązkami prawnymi;
– zarządzanie, ochrona i bezpieczeństwo narzędzi, stron internetowych i aplikacji;
– pomiar jakości i satysfakcji;
– poprawa świadczonych usług;
– opracowywanie usług innowacyjnych
– realizacja pozyskań;
– opracowywanie statystyk handlowych;
– zarządzanie żądaniami osób, których dane dotyczą w zakresie wykonywanie ich praw;
– zarządzanie niezapłaconymi rachunkami, sporami sądowymi, zwalczanie nadużyć finansowych, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz unikania podatków;
– zarządzanie opiniami ludzi na temat produktów, usług lub treści;
– zdobywanie wiedzy o kliencie.

9.3     Adekwatność, zasadność i ograniczenie

 1. W przypadku każdej operacji przetwarzania Digital Global Pass zobowiązuje się zapewnić, by przetwarzanie było adekwatne, a także by zbierane i przetwarzane były wyłącznie dane ściśle niezbędne do realizacji zamierzonego celu.

9.4 Prawidłowość danych

Digital Global Pass zobowiązuje się zapewnić by zbierane dane były kompletne i na tyle aktualne na ile pozwalają na to okoliczności.
Osoby, których dane dotyczą mają prawo żądać sprostowania danych, na warunkach podanych poniżej, jeżeli uznają, że ich dane są nieprawidłowe.

9.5      Okres przechowywania i ograniczenie przechowywania danych

 1. 59. Digital Global Pass zobowiązuje się nie przechowywać danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których są one przechowywane lub nie dłużej niż przez czas określony w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.
Kategorie danych osobowych Okres przechowywania
1. Zarządzanie plikami klientów i potencjalnych klientów Dla klientów: czas trwania stosunku umownego plus 5 lat po jego zakończeniu
Dla potencjalnych klientów: 3 lata od ostatniego kontaktu z potencjalnym klientem
2. Statystyki analityczne 13 miesięcy
3. Zarządzanie biuletynami Do wypisania się
4. Fotografie Do usunięcia lub 6 miesięcy po rezygnacji z subskrypcji lub 3 lata po ostatnim dostępie do usługi
5. Wiadomości lub nagrania 1 rok
 1. Po upływie okresu przechowywania, dane zostaną usunięte z systemu informacyjnego Digital Global Pass.

9.6     Bezpieczeństwo i poufność

Digital Global Pass zobowiązuje się do wdrożenia środków bezpieczeństwa odpowiednich do stopnia wrażliwości danych osobowych w celu ich ochrony przed nieuprawioną ingerencją, utratą, zmianą lub ujawnieniem nieupoważnionym osobom.
Wszystkie pomieszczenia Digital Global Pass, w których przetwarzane są dane osobowe, są chronione elektronicznie i / lub ręcznie przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich.
Digital Global Pass przyjęła wewnętrzną zasady i stosuje środki wykonawcze, które uwzględniają ochronę danych w fazie projektowania oraz są zgodne z zasadą domyślnej ochrony danych osobowych.
Na przykład: pseudoanimizacja danych osobowych tak szybko, jak to możliwe lub konieczne.

9.7     Prawo osób, których dane dotyczą

O ile przepisy prawa nie wymagają od Digital Global Pass inaczej, osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

 • prawo do informacji;
 • prawo dostępu do danych;
 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych lub prawo do bycia zapomnianym;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do sprzeciwu;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do określania wytycznych dotyczących przechowywania, usuwania i przekazywania danych osobowych po śmierci.

9.7.1     Jak skorzystania z praw

 1. W przypadku jakichkolwiek pytań lub żądań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Digital Global Pass, osoby, których dane dotyczą proszone są o kontakt: rgpd@www.dgp-legal.com

9.7.2      Prawo do złożenia skargi

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej.
Osoby, których dane dotyczą mogą odwołać się do właściwego organu nadzoru . Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUDO).
.

9.8      Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Osoby, których dane dotyczą, są informowane o możliwości wykorzystania ich danych osobowych dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do celów profilowania.
Profilowanie definiuje się jako „dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się” .
Osoby, których dane dotyczą, mają prawo nie być nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w przypadku gdy decyzja wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na nią wpływa. Prawo to nie ma zastosowania, gdy decyzja jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między podmiotem danych a Digital Global Pass lub gdy przetwarzanie jest oparte na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.
Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, przeprowadzane w opisanych powyżej okolicznościach, może być realizowane przez Digital Global Pass tylko wtedy, gdy wdrożone zostaną właściwe środki ochrony praw i wolności, a także prawnie uzasadnionych interesów osób, których dane dotyczą.
Ponadto osoby, których dane dotyczą mają prawo domagać się interwencji ludzkiej lub wyrazić własne stanowisko lub zakwestionować decyzję zautomatyzowanie podjętą.

9.9      Profilowanie

Digital Global Pass może wykorzystywać dane osobowe, w szczególności dane osobowe kontaktowe, jak również inne dane i dane przesyłane w celach komercyjnych i reklamowych, w szczególności do analiz wewnętrznych i statystyk, w celu ulepszenia swoich produktów i usług oraz wysyłania informacji i ofert związanych z Digital Global, takich jak SMS, biuletyny i inne komunikaty reklamowe.
W przypadku tego rodzaju przetwarzania zawsze wymagana jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

9.10 Podstawowe zasady przekazywania danych poza Unię Europejską

Dane osobowe, które obywatele Unii Europejskie przekazali Digital Global Pass zgodnie z ustalonymi celami, są przekazywane do krajów w Unii Europejskiej lub spoza Unii Europejskiej.
W przypadku przekazania danych do kraju spoza Unii Europejskiej ustanowione zostały zasady zapewniające ochronę i bezpieczeństwo danych osobowych.
W każdym przypadku Digital Global Pass zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne i odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.
Takie dane osobowe mogą być przekazywane, na wniosek osób, których dane dotyczą organom urzędowym oraz upoważnionym organom administracyjnym lub sądowym, lub podmiotom trzecim.

10.   Specjalne operacje

10.1     Pliki cookie i inne tagi

Kiedy mówimy o plikach cookie lub tagach rozumiemy technologie umieszczane i odczytywane, na przykład podczas przeglądania strony internetowej, czytania poczty elektronicznej, instalowania lub używania oprogramowania lub aplikacji mobilnej, niezależnie od typu użytego urządzenia końcowego.
Aby poprawić korzystanie i funkcjonalność swoich stron internetowych Digital Global Pass wykorzystuje różne rodzaje plików cookie lub tagów : np.: „pixel tags”; niektóre z nich mogą automatycznie zapisywać i przekazywać dane osobowe do na stron internetowych Digital Global Pass.
Digital Global Pass wdrożyła politykę plików cookie na swoich stronach internetowych. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką plików cookie dostępną na stronie podczas kiedy odwiedzisz stronę.

10.2      Wtyczki i moduły społecznościowe

Dostęp i korzystanie przez osoby zainteresowane ze stron internetowych lub aplikacji Digital Global Pass może umożliwić dostęp do danych osobowych zewnętrznym usługodawcom.
Funkcje te nie są automatycznie włączane, ale wymagają wyraźnej zgody użytkowników. Na przykład strony internetowe Digital Global Pass mogą łączyć i przesyłać dane osobowe do sieci społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter lub Instagram, jeśli użytkownik korzysta z pewnych funkcji.
Ponieważ te sieci społecznościowe wykorzystują dane do celów śledzenia i reklamy, Digital Global Pass zaleca konsultowanie zasad korzystania z danych sieciowych i podejmowanie kroków w celu zwiększenia prywatności danych.

PL_RGPD_InformationsCookies_Smartmob

Informacje o plikach cookie

Podczas przeglądania, nasza strona może pobierać lub przechowywać informacje, głównie w postaci plików cookie, w przeglądarce na Twoim komputerze, telefonie komórkowym lub tablecie.

Nasza strona została zaprojektowana tak, aby zwracać szczególną uwagę na potrzeby i oczekiwania naszych użytkowników.

Oto kilka sposobów, w jakie używamy pliki cookie by lepiej zaspokoić potrzeby i oczekiwania naszych użytkowników: identyfikacja Ciebie i umożliwienie Ci dostępu do Twojego konta, zapamiętywanie Twoich odwiedzin i wyborów, dostosowanie oferowanych przez Nas ofert i analiza ruchu na stronie.

Informacje te mogą dotyczyć Ciebie, Twoich preferencji lub Twojego urządzenia końcowego i służą głównie do tego, aby strona działała tak sprawienie jakbyś tego oczekiwał.
Dzielimy się również informacjami o korzystaniu z naszej strony z naszym mediami społecznościowym, a także parterami reklamowym i analitycznym.

Informacje te nie identyfikują Cię bezpośrednio, ale mogą zapewnić Ci spersonalizowaną możliwość korzystania ze stron internetowych.  Okres przechowywania tych informacji na Twoim komputerze zależy od odwiedzanej przez Ciebie strony. 

 

Jakie są używane pliki cookie i znaczniki? ?

Na naszej stronie używane są różne rodzaje plików cookie, które wykorzystywane są do różnych celów. Niektóre są niezbędne do korzystania z naszej strony.

Ponieważ szanujemy Twoje prawo do prywatności, możesz nie zezwalać na niektóre rodzaje plików cookie. Jednak zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na korzystanie przez Ciebie z witryny oraz na usługi, które jesteśmy w stanie zaoferować.

 

Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania naszej strony. Pozwalają Tobie korzystać z głównych funkcji naszej strony (np. dostęp do Twojego konta). Bez tych plików cookie nie będziesz mógł normalnie korzystać z naszej strony. Ten rodzaj plików cookie zamieszczany jest przez naszą stronę i dotyczy tylko funkcjonowania naszej strony.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę, tak by blokowała lub powiadamiała Cię o tych plikach cookie, jednakże może to spowodować, że niektóre części witryny nie będą działać. Te pliki cookie nie przechowują żadnych informacji umożliwiających identyfikacje Ciebie.

Przykład plików cookie:
PHPSESSID lub nautisession_v3: do przechowywania danych nawigacyjnych umożliwiających przejście z jednej strony na drugą bez utraty informacji
SB_CNIL: Plik cookie został zdeponowany, gdy użytkownik zaakceptuje informacje dotyczące plików cookie i aby uniknąć ponownego proponowania
authkey: Plik cookie zdeponowany po uwierzytelnieniu użytkownika. Pozwala na ponowne uwierzytelnienie użytkownika bez podawania loginu i hasła
resolution: Plik cookie umieszczony w celu poznania rozdzielczości ekranu użytkownika w celu dostosowania wyświetlacza do optymalnego wykorzystania.
SB_ADBLOCKDETECT: Plik cookie zdeponowany, gdy użytkownik zobaczył komunikat wskazujący, że ma addblocker

 

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają nam poznać sposób korzystania z naszej strony i jej wydajność oraz usprawnić działanie strony (na przykład: najczęściej oglądane podstrony na stronie).

Wszystkie informacje zebrane za pomocą plików cookie mają zbiorczy charakter, a zatem są anonimowe. Jeśli nie zostawisz tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, że odwiedziłeś naszą stronę i nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności. Są to pliki cookie które głównie umieszczane są przez naszą stronę. 

 Przykład plików cookie:
_ga: Używany przez Google Analytics do przypisania unikalnego pliku cookie i zdefiniowania pojęcia użytkownika.
_GID: Używany przez Google Analytics. Przypisuje unikalny numer do generowania statystyk użytkowania witryny
_gat: Używany przez Google Analytics do zmniejszenia liczby zapytań
_dc_gtm_ *: Używany przez Google Tag Managera w celu ograniczenia prędkości zapytań – ograniczenia gromadzenia danych w witrynach o dużym natężeniu ruchu
_gcl_au: Używany przez Google Ads do śledzenia rozmów z różnych bezpośrednich lub polecanych kanałów promocji

Funkcjonalne pliki cookie

Są to pliki cookie, które pozwalają nam spersonalizować Twoje korzystanie z naszej stronie. Pozwalają również Tobie skorzystać z naszych spersonalizowanych porad i ofert promocyjnych w zależności od pochodzenia nawigacji (na przykład, jeśli zostałeś przekierowany z naszych witryn partnerskich). Mogą być one również używane do dostarczania żądanych przez Ciebie funkcji.

 

Reklamowe pliki cookie

Są to pliki cookie używane do prezentowania na naszej stronie lub poza naszą stroną, podczas gdy przeglądasz Internet reklam lub informacji dostosowanych do Twoich zainteresowań. Służą do ograniczenia liczby wyświetleń reklamy i pomagają w mierzyć skuteczności kampanii reklamowej. Nie sprzedajemy twoich danych ani nie ujawniamy Twojej tożsamości reklamodawcom.

Odrzucenie takich plików cookie nie ma wpływu na korzystanie z naszej strony. Jednak odrzucenie reklamowych plików cookie nie spowodowuje zatrzymania pojawiania się reklam na naszej stronie lub w Internecie. Spowoduje tylko, że reklama nie będzie odzwierciedlać Twoich zainteresowań lub preferencji.

Te pliki cookie zależą głównie od agencji reklamowych. Nie możemy ich wyczerpująco wymienić.

Przykład plików cookie:
_fbp: Używany przez Facebooka, aby lepiej zrozumieć, czego użytkownicy szukają w witrynie i aby móc wyświetlać tylko reklamy istotne dla użytkownika.

 

Taregtowanie

Informujemy, że możemy korzystać z zaawansowanych funkcji targetowania, takich jak „retargeting” (wyświetlanie reklam podczas przeglądania przez Ciebie stron poza naszą stroną lub kontakt e-mail – po przeglądaniu produktów na naszej stronie). Funkcje te możliwe dzięki wykorzystaniu plików cookie są zamieszczane przez partnerów, w celu zaprezentowania Tobie reklam lepiej dostosowanych do Twoich potrzeb oraz w związku z Twoimi ostatnim zachowaniem na naszej stronie. Możesz zakończyć targetowanie w dowolnym momencie, odrzucając reklamowe pliki cookie w przeglądarce lub za pośrednictwem narzędzi służących do zarządzania preferencjami w zakres reklam oferowanych przez partnerów lub linków do rezygnacji z zamieszczanych w wiadomościach e-mail.

 

Jak ustawić/zmienić ustawienia dotyczące plików cookie?

 

Twoje wybory nigdy nie są ostateczne. W każdej chwili możesz wyłączyć wszystkie lub niektóre pliki cookie zgodnie z metodami opisanymi poniżej.

 

 

Konfigurowanie przeglądarki

Dla zarządzania plikami cookie i Twoimi wyborami, zmiana ustawień każdej przeglądarki jest dokonywana jest w inny sposób. Informujemy, że ustawienie przeglądarki na odrzucanie plików cookie, może spowodować, że niektóre funkcje witryny nie będą dostępne. W żaden sposób nie będziemy w tym zakresie ponosić odpowiedzialności.

 

Konfigurowanie smartfona

 

Ustawianie pliku cookie do pomiaru oglądalności witryn

Jeśli nie chcesz, aby nasza witryna zapisywała pliki cookie w przeglądarce w celu pomiaru oglądalności, możesz kliknąć poniższy link dezaktywujący, który zapisze plik cookie w przeglądarce, który tylko dezaktywuje pliku cookie do pomiaru oglądalności witryn:

Ustawianie reklamowego pliku cookie

Możesz zarządzać wykorzystywaniem tych plików cookie, odwiedzając platformę zarządzania reklamowymi plikami cookie oferowaną przez profesjonalne podmioty: http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/ i postępując zgodnie z instrukcjami tam zawartymi. Będziesz mógł poznać firmy zarejestrowane na tej platformie, które oferują Ci możliwość odrzucenia lub zaakceptowania plików cookie wykorzystywanych przez te firmy w celu dostosowania reklam i przeglądanych informacji, które mogą być wyświetlane na Twoim urządzeniu.

Ustawianie pliku cookie postali społecznościowych

 

DE_RGPD_PolitiqueB2C_Smartmob_DGP

DIGITAL GLOBAL PASS

Politik zum Schutz personenbezogener Daten

1.   Zweck der Datenschutzpolitik

 1. Angesichts des Vertrauensverhältnisses zwischen Digital Global Pass und seinen Kunden wollte Digital Global Pass seine Datenschutzpolitik im Hinblick auf die Datenschutzvorschriften unter Berücksichtigung der einschlägigen EU-Standards und insbesondere der Datenschutzverordnung (DSGVO oder GDPR) festlegen.
 1. Mit dieser Datenschutzpolitik verpflichtet sich Digital Global Pass im Rahmen seiner Tätigkeiten und gemäß den geltenden Vorschriften, insbesondere die Privatsphäre seiner Interessenten und Kunden (der betroffenen Personen) zu schützen und Schutz, Vertraulichkeit und Sicherheit der erhobenen personenbezogenen Daten zu gewährleisten.
 1. So verpflichtet sich Digital Global Pass, sich mit den finanziellen, menschlichen und technischen Mittel auszustatten, um die Menschenwürde, die legitimen Interessen und Grundrechte der betroffenen Personen zu schützen.
 1. Das Hauptziel dieser Datenschutzpolitik besteht darin, in einem einzigen Dokument klare, einfache und präzise Informationen über die von Digital Global Pass vorgenommenen Datenverarbeitungen zu bündeln, damit die betroffenen Personen verstehen können, welche Informationen und personenbezogenen Daten (im Weiteren „personenbezogene Daten“) erhoben werden, wie sie verwendet werden und welche Rechte sie auf diese personenbezogenen Daten haben.
 1. Digital Global Pass behält sich nach eigenem Ermessen vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit entsprechend den geltenden Datenschutzbestimmungen zu ändern.

2.   Verwaltung der personenbezogenen Daten

 1. Digital Global Pass hat eine Politik zur Verwaltung personenbezogener Daten entwickelt.
 1. Diese Politik umfasst alle Richtlinien, Regeln, Verfahren und Praktiken, die von Digital Global Pass eingeführt wurden, um den Anforderungen der Bestimmungen über die Verwendung und den Schutz personenbezogener Daten Rechnung zu tragen, deren Leitprinzipien in dieser Richtlinie dargelegt sind.
 1. In diesem Rahmen hat Digital Global Pass einen Datenschutzbeauftragten (DPO) bestellt.
 1. Aufgabe des DPO ist es, die Einhaltung der Datenschutzvorschriften zu überwachen und mit der CNIL und allen von der Erhebung oder Verarbeitung personenbezogener Daten betroffenen Personen zu kommunizieren.
 1. Der DPO kann von allen Interessenten unter folgender Postanschrift kontaktiert werden: « Service RGPD– 350 rue Denis Papin 13594 Aix-en-Provence Cedex 3 » oder unter folgender E-Mail-Adresse « rgpd@www.dgp-legal.com ».

3.   Begriffsbestimmungen

 • « Anonymisierung» bezeichnet « das Ergebnis der Verarbeitung personenbezogener Daten, um unwiderruflich jegliche Identifizierung zu verhindern» ;
 • « Sammeln» bezeichnet die Erhebung personenbezogener Daten. Dieses Sammeln kann insbesondere mit Fragebögen oder Online-Formularen erfolgen;
 • « Einwilligung» bezeichnet jede Willensbekundung, frei, spezifisch, informativ und eindeutig, mit der die betroffene Person durch eine Erklärung oder klare positive Handlung akzeptiert, dass ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden;
 • « Dienstleister» bezeichnet im weitesten Sinne insbesondere Dienstleister, Subunternehmer, die mit Digital Global Pass zusammenarbeiten;
 • « Profiling» versteht sich als « jede Form der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, diese personenbezogenen Daten zur Bewertung bestimmter persönlicher Aspekte einer natürlichen Person zu verwenden, insbesondere zur Analyse oder Vorhersage von Elementen in Bezug auf die Leistung am Arbeitsplatz, die wirtschaftliche Situation, die Gesundheit, die persönlichen Präferenzen, die Interessen, die Zuverlässigkeit, das Verhalten, den Standort oder die Bewegung dieser natürlichen Person » ;
 • « Produkte oder Dienstleistungen » sind alle Produkte und Dienstleistungen einschließlich Technologien (Websites, Anwendungen und damit verbundene Dienstleistungen), die von Digital Global Pass jetzt oder später angeboten werden;
 • « Potentieller Kunde» bezeichnet jede Person, die mit Digital Global Pass in Verbindung kam, um Informationen über ein von Digital Global Pass angebotenes Produkt oder eine Dienstleistung zu erhalten;
 • « Verantwortlicher» bezeichnet die Person oder die Stelle, die allein oder gemeinsam die Zwecke und Modalitäten der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten festlegt;
 • « Online-Dienste » bezeichnet digitale Dienste, die von Digital Global Pass angeboten werden, wie Website, Anwendungen oder damit verbundene Dienste ;
 • « Verarbeitung personenbezogener Daten » bezeichnet jede auf die Daten angewandte Operation oder Gruppe von Vorgängen, unabhängig vom verwendeten Verfahren;

4.   Kontext der Erhebung personenbezogener Daten

Personenbezogene Daten können hauptsächlich erhoben werden im Rahmen von:

 • Aufnahme von Kontakten mit Digital Global Pass ;
 • Nutzung aller Produkte und Dienstleistungen der Digital Virgo Gruppe durch den Kunden, einschließlich der technologischen Dienstleistungen (Website, Anwendung und zugehörige Dienstleistungen);
 • Beziehung zwischen Digital Global Pass, seinen potentiellen Kunden und Kunden;
 • Ausführung von Verträgen;
 • Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen oder spezifischer Vorschriften für die Tätigkeiten der Digital Virgo Group, die Auswirkungen auf den Schutz personenbezogener Daten wie steuerliche Verpflichtungen, Audit-Verpflichtungen, Betrugsbekämpfung usw. haben;
 • sowie diejenigen, die die Verwaltung der Geschäftsbeziehung betreffen, insbesondere bei Reklamationen oder Umfragen zur Zufriedenheit, usw.

5.   Von Digital Global Pass verarbeitete Datenkategorien

 1. Personenbezogene Daten beziehen sich auf alle Informationen zu einer natürlichen Person, mit denen sie direkt oder indirekt identifiziert werden kann.
 1. Bei den von Digital Global Pass erfassten Daten gibt es folgende Hauptkategorien: Kontaktdaten, Identifizierungsdaten, Personenstand, Fotos, Nutzungsdaten der Dienste, Zahlungsdaten.
 1. So können persönliche Daten erstellt werden: Name und Vorname, Telefonnummer, Foto, Videoaufzeichnung, ausgetauschte Nachrichten, Postanschrift, E-Mail-Adresse, IP-Adresse des Computers einer Person, Typ des verwendeten Terminals.

5.1  Persönliche Daten zur Meldung

 1. Die personenbezogenen deklarativen Daten werden von den betroffenen Personen bereitgestellt und von Digital Global Pass im Rahmen der geschäftlichen oder vertraglichen Beziehungen erhoben.
 1. Die Daten stammen im Wesentlichen von den betroffenen Personen und von Personen, die von den betroffenen Personen zur Übermittlung an Digital Global Pass berechtigt sind.
 1. So kann die betroffene Person beispielsweise veranlasst werden, personenbezogene Daten über ihre Familiensituation sowie gegebenenfalls ihre Namen, Vornamen und Kontaktdaten zu übermitteln. Diese Daten können mittels elektronischer Formulare auf der Website oder in der mobilen App, auf Papier oder als Beantwortung von Fragen, die beispielsweise von einem Mitarbeiter der Digital Virgo Group gestellt werden, erhoben werden.

5.2  Persönliche Betriebsdaten der Produkte und Dienstleistungen der Digital Virgo Gruppe

 1. Personenbezogene Daten können aus der Nutzung von Produkten und Dienstleistungen der Digital Virgo Group durch betroffene Personen stammen oder sich auf Transaktionen beziehen, die über Produkte und Dienstleistungen von Digital Global Pass im Rahmen seiner Beziehung zur betroffenen Person durchgeführt werden.
 1. So werden beispielsweise Gespräche mit dem Kundendienst oder die Verbindung zu den angebotenen Diensten oder die Nutzung der Online-Dienste (Nutzung der Anwendungen) gesammelt.

5.3  Personenbezogene Daten von Dritten

 1. Die verarbeiteten personenbezogenen Daten können auch stammen von:
 • Leistungserbringern;
 • öffentliche oder Aufsichtsbehörden;
 • Subunternehmern, Dienstleistern der Digital Virgo Gruppe oder Dritten der Digital Virgo Gruppe, wenn ihre Datenschutzrichtlinien dies zulassen;
 • anderen Produkten oder Dienstleistungen, die von Dritten erbracht werden, für die die betroffenen Personen sich angemeldet haben und/oder für die sie den Austausch mit Digital Global Pass genehmigt haben.

5.4  Öffentliche personenbezogene Daten

 1. Digital Global Pass kann öffentliche personenbezogene Daten über die betroffenen Personen erheben.
 1. Öffentliche personenbezogene Daten sind Informationen oder personenbezogene Daten, die von einer Verwaltungs- oder öffentlichen Behörde im Rahmen ihrer Aufgabe als öffentlicher Dienst erstellt oder erhalten werden, die von einer Verwaltungsbehörde veröffentlicht oder auf Anfrage an eine beliebige Person weitergegeben werden können.
 1. Digital Global Pass kann öffentliche persönliche Informationen oder Daten verwenden, wenn dies durch Gesetze oder Vorschriften und unter Einhaltung der spezifischen Regeln für Kommunikation und Wiederverwendung, die in diesen Texten festgelegt sind, erlaubt ist.

5.5  Von Digital Global Pass berechnete oder abgeleitete personenbezogene Daten

 1. Digital Global Pass kann aus den deklarativen personenbezogenen Daten oder den Betriebsdaten der technologischen Werkzeuge neue personenbezogene Daten generieren oder berechnen.
 1. Dies gilt insbesondere, um seine Kunden zu kennen, seine Produkte und Dienstleistungen anzupassen, die Angebote an Kunden anzupassen; Digital Global Pass kann dann Profile, Vertriebs- oder Marketingsegmente definieren.

5.6  Besondere Kategorien von Daten

 1. Besondere Kategorien personenbezogener Daten sind Daten, die die rassische oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit offenlegen, personenbezogene genetische Daten, biometrische personenbezogene Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, personenbezogene Daten zur Gesundheit oder personenbezogene Daten zum Sexualleben oder zur sexuellen Ausrichtung einer natürlichen Person.
 1. Diese besonderen Kategorien personenbezogener Daten, die besonderer Aufmerksamkeit bedürfen, werden von Digital Global Pass nicht verarbeitet, und falls ihre Verarbeitung notwendig wird, verpflichtet sich Digital Global Pass, sie unter den Bedingungen zu verarbeiten, die in den Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten festgelegt sind.
 1. Es kann vorkommen, dass die betroffene Person sich dafür entscheidet, Digital Global Pass einige dieser Informationen wie rassische Herkunft, sexuelle Ausrichtung oder religiöse Überzeugungen zur Verfügung zu stellen. In diesem Fall stellt die Entscheidung, diese Informationen zur Verfügung zu stellen, eine Einwilligung zu ihrer Verarbeitung dar.

6.   Die von Digital Global Pass verarbeiteten personenbezogenen Daten

 1. Die folgenden wichtigsten personenbezogenen Daten werden von Digital Global Pass verarbeitet:
 • Name, Vorname;
 • Geschlecht;
 • gewünschtes Geschlecht ;
 • Sprachen;
 • Geburtsdatum: Alter ;
 • Staatsangehörigkeit / Herkunftsort ;
 • Anzahl der Kinder ;
 • E-Mail-Adresse ;
 • Postanschrift;
 • Telefonnummer ;
 • Daten zu verbundenen Personen (Kinder, Eltern, Ehegatten);
 • Verbindungs- und Abfragedaten zu elektronischen Anwendungen (IP, Gerät, Logs, Plotter);
 • Fotos;
 • Nachrichten, die über die Gemeinschaftsdienste oder den Kundendienst ausgetauscht werden;
 • Versandte oder empfangene SMS;
 • Gespräche mit dem Kundendienst;
 • Bankverbindung / Kontonummer;
 • Personalausweis ;
 • Telefonrechnungen

7.   Empfänger der von Digital Global Pass erhobenen Daten

7.1  Digital Global Pass als Verantwortlicher für die Verarbeitung

 1. Die erhobenen personenbezogenen Daten sowie die zu einem späteren Zeitpunkt erhobenen Daten sind für Digital Global Pass in seiner Eigenschaft als Verantwortlicher für die Verarbeitung bestimmt.
 1. Digital Global Pass sorgt dafür, dass nur berechtigte Personen Zugang zu den persönlichen Daten der betroffenen Personen haben und wenn dies zur Ausführung ihrer Aufgaben erforderlich ist.
 1. Bestimmte personenbezogene Daten können an Dritte zur Erfüllung gesetzlicher, behördlicher oder vertraglicher Verpflichtungen oder an gesetzlich befugte Behörden weitergeleitet werden.
 1. Zu den Empfängerkategorien der Daten gehören: Kunden, Unternehmen der Digital Virgo Gruppe, Finanz- und Buchhaltungsdienste, juristische Dienstleistungen, gewerbliche Dienstleistungen, interne Kundenbeziehungen, technische Dienstleister, Dienstleister, die für die Kundenbeziehung verantwortlich sind.

7.2  Digital Global Pass als Subunternehmer

 1. Im Rahmen seiner Verträge mit seinen Partnern kann Digital Global Pass verpflichtet sein, Daten im Auftrag seiner Partner zu sammeln und zu verarbeiten, die in diesen Fällen die für die Verarbeitung Verantwortlichen und Endempfänger der erhobenen Daten sind.
 1. Digital Global Pass sorgt dafür, dass für diese Verarbeitungen und Daten die gleichen Sicherheitsmaßnahmen gelten wie für solche, für die Digital Global Pass verantwortlich ist.

8.   Aufbewahrung personenbezogener Daten

 1. Personenbezogene Daten werden in den Informationssystemen von Digital Global Pass oder seinen Subunternehmern oder Dienstleistern gespeichert. Vorbehaltlich der Weitergabe an Dritte werden die personenbezogenen Daten in einem Datenzentrum gespeichert und in Europa verarbeitet.
 1. Digital Global Pass verpflichtet sich grundsätzlich, Subunternehmer und Dienstleister auszuwählen, die die besten Qualitäts- und Sicherheitskriterien erfüllen und ausreichende Garantien in Bezug auf Zuverlässigkeit, Sicherheit und Ressourcen für die Umsetzung technischer und organisatorischer Maßnahmen bieten.
 1. Schließlich lokalisiert Digital Global Pass permanent den Ort, an dem seine Daten gehostet werden, um sie gegenüber den Aufsichtsbehörden, von denen sie abhängig ist, begründen zu können.

9.   Leirprinzipien für den Schutz personenbezogener Daten

 1. Die DSGVO hat die Informationspflicht für die von der Erhebung personenbezogener Daten betroffenen Personen verstärkt.

9.1      Zulässigkeit, Loyalität und Transparenz

9.1.1          Zulässigkeit

 1. Digital Global Pass nimmt keine unrechtmäßige Behandlung vor, da die Zulässigkeit im Hinblick auf eine der nachstehend beschriebenen Bedingungen beurteilt wird.
 2. Einwilligung der betroffenen Person. Digital Global Pass kann Verarbeitungen vornehmen, wenn die betroffene Person der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu einem oder mehreren spezifischen Zwecken zugestimmt hat.

Minderjährige. Die von Digital Global Pass angebotenen Dienste sind nicht für Minderjährige bestimmt. Die betroffene Person bestätigt, dass sie 18 Jahre oder älter ist, um die Dienste von Digital Global Pass zu abonnieren oder zu nutzen. Es obliegt den Eltern und jeder Person, die die elterliche Gewalt ausübt, zu entscheiden, ob ihr minderjähriges Kind berechtigt ist, die Services zu nutzen.

 1. Diese Einwilligung kann mittels einer schriftlichen Erklärung, auch elektronisch, oder einer mündlichen Erklärung oder bei der Nutzung der Dienste erteilt werden.
 1. Vertragserfüllung oder vorvertragliche Maßnahmen. Die Verarbeitung erfolgt, wenn sie für die Vertragserfüllung erforderlich ist.
 1. Zum Beispiel wird die Bearbeitung im Rahmen der Vertragserfüllung bei der Durchführung und Verwaltung der Verträge, wie z. B. der Rückzahlungen oder der Verwaltung der unbezahlten Beträge, durchgeführt.
 1. Gesetzliche und regulatorische Verpflichtungen. Die Verarbeitung ist zur Einhaltung der gesetzlichen oder regulatorischen Verpflichtungen von Digital Global Pass erforderlich.
 1. Diese gesetzlichen oder regulatorischen Verpflichtungen beziehen sich beispielsweise auf die Kontrolle und Überwachung im Zusammenhang mit der internen Kontrolle, der Digital Global Pass unterliegt, und insbesondere auf Bank- und Steuerpflichten.
 1. In diesem Zusammenhang kann es erforderlich sein, genaue Informationen über bestimmte Vorgänge anzufordern, wenn dies von der Gesetzgebung oder den Vorschriften vorgeschrieben ist, und im Rahmen der personenbezogenen Daten an Dritte weiterzugeben.
 1. Berechtigte Interessen der Digital Virgo Gruppe. Die berechtigten Interessen der Digital Virgo Gruppe oder eines Dritten können eine Bearbeitung der personenbezogenen Daten der betroffenen Person durch Digital Global Pass rechtfertigen.
 1. Die berechtigten Interessen, die von Digital Global Pass verfolgt werden, sind vielfältig, können aber insbesondere bestehen aus:
 • Verbesserung der Marketingkenntnisse der betroffenen Personen;
 • Verbesserung der Produkte und Dienstleistungen;
 • Segmentierung, Profiling, Akquise, Marketing-Segmentierung.
 1. Diese Verarbeitungen werden unter Berücksichtigung der Interessen und Grundrechte der Betroffenen durchgeführt. In diesem Zusammenhang gehören dazu Maßnahmen und Garantien, die den Schutz der Interessen und Rechte der betroffenen Personen gewährleisten und einen Ausgleich mit den berechtigten Interessen ermöglichen, die durch Digital Global Pass verfolgt werden.

9.1.2          Loyalität und Transparenz

 1. Digital Global Pass verpflichtet sich, loyale, klare und transparente Informationen bereitzustellen.
 1. So verpflichtet sich Digital Global Pass, die betroffenen Personen über jede von ihm durchgeführte Verarbeitung mit Hinweisen zu informieren.

9.2      Bestimmte, ausdrückliche und legitime Zwecke

 1. Personenbezogene Daten werden von Digital Global Pass zu bestimmten, expliziten und legitimen Zwecken erfasst und verarbeitet.
 1. Digital Global Pass verwendet personenbezogene Daten gemäß den Bestimmungen dieser Datenschutzrichtlinie, und zwar in ständiger Sorge um die Ethik und die Sicherheit der personenbezogenen Daten seiner Kunden.
 1. Digital Global Pass verwendet personenbezogene Daten zu folgenden Hauptzwecken ganz oder teilweise:
 • Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Antrag der betroffenen Personen getroffen werden;
 • Verwaltung der Verträge und der Beziehungen zu seinen Kunden;
 • Verwaltung des Austauschs mit Partnern der Digital Virgo Gruppe im Rahmen von Beschwerden oder Anfragen an sie;
 • Management seiner Tätigkeiten (Beispiel interne und externe Revision) und Einhaltung der gesetzlichen Verpflichtungen;
 • Verwaltung, Schutz und Sicherung der Tools, Websites und Anwendungen;
 • Messung der Qualität und der Zufriedenheit;
 • Verbesserung der erbrachten Dienstleistungen;
 • Innovation der Dienstleistungen;
 • Durchführung von Werbeaktionen;
 • Erstellung von Geschäftsstatistiken;
 • Verwaltung der Anträge nach dem Recht der Personen;
 • Verwaltung der unbezahlten Rechnungen, Streitfälle, Bekämpfung von Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und Steuerveruntreuung;
 • Verwaltung der Meinungen der Personen zu Produkten, Dienstleistungen oder Inhalten
 • Kenntnis der Kunden.

9.3      Angemessenheit, Relevanz und Begrenzung

 1. Digital Global Pass verpflichtet sich bei jeder Verarbeitung, dass die Verarbeitungen angemessen sind und dass nur Daten gesammelt und verarbeitet werden, die für das angestrebte Ziel absolut notwendig sind.

9.4  Genauigkeit der Daten

 1. Digital Global Pass verpflichtet sich, dafür zu sorgen, dass die Daten vollständig und so aktuell wie möglich gesammelt werden.
 1. Die betroffenen Personen sind berechtigt, ihr Recht auf Berichtigung unter den oben genannten Bedingungen auszuüben, wenn sie Kenntnis vom Bestehen unrichtiger Daten erhalten.

9.5      Aufbewahrungsfrist und -beschränkung der Daten

 1. Digital Global Pass verpflichtet sich, personenbezogene Daten nicht länger als für die Zwecke, für die sie gespeichert werden, erforderlich zu speichern oder länger als die in den Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten vorgesehene Dauer.
Kategorien personenbezogener Daten Vorschriften zur aktiven Aufbewahrung
1. Verwaltung der Kunden- und Lead-Dateien Für Kunden während des Vertragsverhältnisses um 5 Jahre erhöht

Für Leads 3 Jahre ab der letzten Kontaktaufnahme durch den Lead

2. Statistiken zur Messung der Besucherzahlen 13 Monate
3. Verwaltung des Newsletters Bis zur Abmeldung
4. Fotos Bis zum Löschen oder 6 Monate nach Abmeldung oder 3 Jahre nach dem letzten Zugang zum Dienst
5. Nachrichten oder Registrierungen 1 Jahr
 1. Nach Ablauf der Aufbewahrungsdauer werden die Daten aus dem Informationssystem von Digital Global Pass gelöscht.

9.6      Verpflichtung zu Sicherheit und Vertraulichkeit

 1. Digital Global Pass verpflichtet sich, Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, die dem Grad der Sensibilität der personenbezogenen Daten angepasst sind, um sie vor böswilligem Eindringen, Verlust, Änderung oder Weitergabe an unbefugte Dritte zu schützen.
 1. Alle Räume von Digital Global Pass, in denen persönliche Daten verarbeitet werden, sind elektronisch und/oder manuell gegen das Eindringen unberechtigter Dritter geschützt.
 1. Digital Global Pass hat interne Richtlinien und Prozesse eingeführt, die Maßnahmen umsetzen, die die Grundsätze des Schutzes personenbezogener Daten von der Konzeption an und des Schutzes personenbezogener Daten standardmäßig einhalten.
 1. In diesem Zusammenhang kann sie beispielsweise personenbezogene Daten so schnell wie möglich und notwendig pseudonymisieren.

9.7      Rechte der Personen

 1. Sofern keine anderweitige gesetzliche Verpflichtung von Digital Global Pass besteht, genießen die Personen, deren Daten verarbeitet werden, folgende Rechte:
 • das Recht auf Information;
 • das Recht auf Zugang;
 • das Recht auf Berichtigung;
 • das Recht auf Löschung oder das Recht auf Vergessen;
 • das Recht auf Übertragbarkeit;
 • Widerspruchsrechte;
 • das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung;
 • das Recht auf Abfrage;
 • das Recht, Richtlinien über Speicherung, Löschung und Übermittlung seiner personenbezogenen Daten nach seinem Tod zu definieren.

9.7.1      Modalitäten der Ausübung dieser Rechte

 1. Bei Fragen oder Anfragen im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten durch Digital Global Pass wenden Sie sich bitte an: rgpd@www.dgp-legal.com

9.7.2     Widerspruchsrecht

 1. Die betroffenen Personen haben das Recht, unbeschadet anderer verwaltungstechnischer oder gerichtlicher Beschwerden bei einer Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen.
 1. Die betroffenen Personen können diese Beschwerde bei der französischen Aufsichtsbehörde Cnil einlegen.

9.8      Automatisierte Entscheidung

 1. Die betroffenen Personen werden über die Möglichkeit der Nutzung ihrer personenbezogenen Daten bei automatisierter Verarbeitung, einschließlich Profilerstellung, informiert.
 1. Profiling versteht sich als « jede Form der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, diese personenbezogenen Daten zur Bewertung bestimmter persönlicher Aspekte einer natürlichen Person zu verwenden, insbesondere zur Analyse oder Vorhersage von Elementen in Bezug auf die Leistung am Arbeitsplatz, die wirtschaftliche Situation, die Gesundheit, die persönlichen Präferenzen, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Standort oder Fortbewegung dieser natürlichen Person ».
 1. Die betroffenen Personen haben das Recht, nicht Gegenstand einer Entscheidung zu sein, die ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung, einschließlich Profiling, beruht, wenn diese Entscheidung rechtliche Auswirkungen hat oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Dieses Recht gilt nicht, wenn die Entscheidung für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und Digital Global Pass erforderlich ist oder wenn die betreffende Verarbeitung auf der ausdrücklichen Zustimmung der betroffenen Personen beruht.
 1. Die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, die unter den oben genannten Umständen erfolgt, kann von Digital Global Pass nur unter der Voraussetzung durchgeführt werden, dass von ihr geeignete Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Personen ergriffen wurden.
 1. Darüber hinaus haben die Betroffenen das Recht, menschliches Eingreifen zu verlangen, ihre Meinung zu äußern oder die automatisiert getroffene Entscheidung anzufechten.

9.9      Profiling

 1. Digital Global Pass kann personenbezogene Daten, insbesondere personenbezogene Kontaktdaten, sowie andere Angaben und Daten, die zu kommerziellen und Werbezwecken übermittelt werden, insbesondere für interne Analysen und Statistiken, zur Verbesserung seiner Produkte und Dienstleistungen und zur Übermittlung von Informationen und Angeboten über Produkte und Dienstleistungen von Digital Global Pass an betroffene Personen, wie SMS, Newsletter und andere Werbenachrichten, verwenden.
 1. Für diese Art der Behandlung ist stets die Zustimmung der betroffenen Personen erforderlich.

9.10  Betreuung der Transfers außerhalb der Europäischen Union

 1. Die personenbezogenen Daten, die europäische Staatsbürger gemäß den vereinbarten Zwecken an Digital Global Pass übermittelt haben, werden in ein Land der Europäischen Union oder außerhalb der Europäischen Union übertragen.
 1. Im Rahmen einer Übertragung in ein Land außerhalb der Europäischen Union wurden Regeln für den Schutz und die Sicherheit dieser Informationen eingeführt.
 1. Digital Global Pass ergreift in jedem Fall alle notwendigen und angemessenen Maßnahmen, um die Sicherheit personenbezogener Daten zu gewährleisten.
 1. Diese personenbezogenen Daten können auf Anfrage der betroffenen Personen an offizielle Stellen und autorisierte Verwaltungs- oder Justizbehörden oder an Dritte weitergeleitet werden.

10.   Besondere Behandlungen

10.1      Cookies und andere Trackinggeräte

 1. Cookies oder andere Trackinggeräte sind Tracer, die hinterlegt und gelesen werden, zum Beispiel beim Aufrufen einer Website, beim Lesen einer E-Mail, bei Installation oder Verwendung einer Software oder einer mobilen Anwendung, und zwar unabhängig vom verwendeten Terminal.
 1. Um die Nutzung und die Funktionalität ihrer Websites zu verbessern, verwendet Digital Global Pass verschiedene Arten von „Cookies“ oder andere wie „Pixel-Tags“, von denen einige personenbezogene Daten automatisch speichern und an die Websites von Digital Global Pass weiterleiten können.
 1. Digital Global Pass hat eine Cookie-Politik eingeführt, die ihre Websites präsentiert. Weitere Informationen finden Sie in der Cookie-Politik, die auf der Website bei Ihrem Besuch zur Verfügung steht.

10.2    « Plug-In » und soziale Module

 1. Durch den Zugriff und die Nutzung der Websites oder Anwendungen von Digital Global Pass durch betroffene Personen können personenbezogene Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
 1. Diese Funktionen werden nicht automatisch aktiviert, sondern erfordern die ausdrückliche Zustimmung der Nutzer. Zum Beispiel können sich die Websites von Digital Global Pass verbinden und persönliche Daten an soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter oder Instagram weitergeben, wenn der Nutzer bestimmte Funktionen nutzt.
 2. Da diese sozialen Netzwerke die Daten insbesondere zum Zweck der Verfolgung und der Werbung nutzen, empfiehlt Digital Global Pass, die Richtlinien zur Verwendung der Netzdaten zu konsultieren und Maßnahmen zu ergreifen, um die Geheimhaltung der Daten zu erhöhen.

DE_RGPD_InformationsCookies_Smartmob

Cookies - Information

Bei Ihrem Besuch auf unserer Website können Informationen über Ihren Browser gespeichert oder gesammelt werden, vor allem in Form von Cookies, die auf Ihrem Computer, Mobiltelefon oder Tablet abgelegt sind.

 

Unsere Website ist so konzipiert, dass sie besonders auf die Bedürfnisse und Erwartungen unserer Kunden achtet.

 

Unter anderem deshalb setzen wir Cookies ein, um Sie beispielsweise zu identifizieren und auf Ihr Konto zuzugreifen, Ihre Konsultationen zu speichern, die von uns angebotenen Angebote zu personalisieren und unseren Datenverkehr zu analysieren.

 

Diese Informationen könnten sich auf Sie, Ihre Präferenzen oder Ihr Gerät beziehen und werden hauptsächlich verwendet, um die Website so zu betreiben, wie Sie es erwarten.

 

Wir teilen auch Informationen über die Nutzung unserer Website mit unseren Partnern der sozialen Medien, Werbung und Analyse.

 

Die Information kann Sie nicht direkt identifizieren, aber sie kann Ihnen ein persönlicheres Weberlebnis geben. Die Speicherdauer dieser Informationen auf Ihrem Computer hängt von der besuchten Website ab.

 

Welche Cookies und Plotter werden verwendet ?

 

Verschiedene Arten von Cookies werden auf unserer Website verwendet; sie haben unterschiedliche Zwecke. Einige sind für Ihre Nutzung unserer Website erforderlich.

 

Da wir Ihr Recht auf Privatsphäre respektieren, können Sie wählen, bestimmte Arten von Cookies nicht zuzulassen. Jedoch kann die Sperrung bestimmter Arten von Cookies Ihr Website-Elebnis und die Dienstleistungen, die wir anbieten können, beeinflussen.

 

Unbedingt erforderliche Cookies

Es handelt sich um Cookies, die für das Funktionieren unserer Website erforderlich sind. Mit ihnen können Sie die wichtigsten Funktionen unserer Website nutzen (z. B. den Zugriff auf Ihr Konto). Ohne diese Cookies können Sie unsere Website nicht normal nutzen. Es handelt sich um von unserer Website hinterlegte Cookies, die nur die Funktionsweise unserer Website betreffen.

 

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass er diese Cookies blockiert oder Sie benachrichtigt, aber einige Teile der Website werden dann nicht funktionieren. Diese Cookies speichern keine persönlich identifizierbare Information.

 

Beispiel für gesetzte Cookies:

PHPSESSID oder nautisession_v3: zur Speicherung der Navigationsdaten, die den Übergang von einer Seite zur anderen ohne Informationsverlust ermöglichen

 SB_CNIL: Cookie, das beim Einverständnis des Nutzers mit Informationen über Cookies hinterlegt wurde, um zu verhindern, dass es ihm erneut angeboten wird

authkey: Hinterlegtes Cookie, wenn der Benutzer authentifiziert ist. Es ermöglicht die Wiederauthentifizierung des Benutzers ohne Eingabe von Benutzernamen und Passwort

Auflösung: Hinterlegtes Cookie, um die Auflösung und Dichte des Bildschirms des Benutzers zu kennen, um die Anzeige für den optimalen Gebrauch anzupassen.

 

SB_ADBLOCKDETECT: Hinterlegtes Cookie, wenn der Benutzer die Meldung sah, dass er einen Addblocker hat

 

Analytische Cookies

 Es handelt sich um Cookies, die es uns ermöglichen, die Nutzung und die Leistung unserer Website zu kennen und ihre Funktionsweise zu verbessern (zum Beispiel die am häufigsten besuchten Seiten).

 

Alle durch die Cookies gesammelten Informationen werden aggregiert und damit anonym. Wenn Sie diese Cookies nicht hinterlassen, werden wir nicht wissen, dass Sie unsere Website besucht haben, und werden nicht in der Lage sein, ihre Leistung zu überwachen. Es handelt sich hauptsächlich um Cookies, die von unserer Website abgelegt werden.

 

Beispiel für gesetzte Cookies:

_ga: Wird von Google Analytics verwendet, um ein eindeutiges Cookie zuzuweisen und den Begriff des Nutzers zu definieren.

_GID: Wird von Google Analytics verwendet. Gibt eine eindeutige Nummer an, um Nutzungsstatistiken für die Website zu erstellen

_gat: Wird von Google Analytics verwendet, um die Abfragerate drastisch zu senken

_dc_gtm_*: Wird von Google Tag Manager verwendet, um die Abfragegeschwindigkeit zu begrenzen – die Einschränkung der Datenerfassung auf Websites mit hohem Datenverkehr

_gcl_au: Wird von Google Ads verwendet, um Gespräche über die verschiedenen direkten oder weitergeleiteten Werbekanäle zu verfolgen.

 
 

Funktionale Cookies

 Es sind Cookies, die es uns ermöglichen, Ihre Erfahrung auf unserer Website zu personalisieren. Sie ermöglichen Ihnen auch, unsere persönliche Beratung und Werbeangebote in Anspruch zu nehmen, je nach Ihrer Herkunft (z. B. wenn Sie von unseren Partnerseiten kommen). Sie können auch verwendet werden, um Ihnen die gewünschten Funktionen zur Verfügung zu stellen.

 

Werbe-Cookies?

 Es sind Cookies, die verwendet werden, um Ihnen Werbung zu präsentieren oder Ihnen Informationen zukommen zu lassen, die an Ihre Interessen auf unserer Website oder außerhalb unserer Website angepasst sind, wenn Sie im Internet surfen. Sie werden insbesondere dazu verwendet, die Anzahl der Fälle, in denen Sie Werbung sehen, zu begrenzen und die Wirksamkeit einer Werbekampagne zu messen. Wir verkaufen Ihre Daten nicht und geben Ihre Identität nicht an Werbekunden weiter.

 

Die Ablehnung dieser Werbe-Cookies hat keinen Einfluss auf die Nutzung unserer Website. Die Ablehnung von Werbe-Cookies führt jedoch nicht zur Einstellung der Werbung auf unserer Website oder im Internet. Dadurch wird lediglich eine Werbung angezeigt, die Ihre Interessen oder Vorlieben nicht berücksichtigt.

 

Diese Cookies hängen hauptsächlich von Werbebestimmungen ab. Wir können sie nicht vollständig auflisten. Wir verkaufen Ihre Daten nicht und geben Ihre Identität nicht an Werbekunden weiter.

 

Beispiel für gesetzte Cookies:

_fbp: Wird von Facebook verwendet, um besser zu verstehen, was die Nutzer auf der Website suchen und nur die für den Nutzer relevante Werbung anzeigen zu können.

 

Werbeeinsatz

 

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie erweiterte Targeting-Funktionen wie „Retargeting“ nutzen können (Werbeanzeigen bei Ihrer Navigation außerhalb unserer Website oder E-Mail-Kontakt – nach der Konsultation +von Produkten auf unserer Website). Diese Funktionen, die durch die Verwendung von Cookies ermöglicht werden, werden von Partnern angeboten, um Ihnen Werbung zu präsentieren, die Ihren Bedürfnissen besser entspricht und mit Ihrem jüngsten Verhalten auf unserer Website in Verbindung steht. Sie können das Targeting jederzeit beenden, indem Sie Werbe-Cookies in Ihrem Browser oder über die von den Partnern angebotenen Anzeigenpräferenzmanager oder in den Abmeldelinks in den E-Mails ablehnen.

 
 

Wie wird das Hinterlegen von Cookies parametriert?

Ihre Entscheidungen sind nie endgültig. Sie können Cookies jederzeit ganz oder teilweise nach den unten beschriebenen Verfahren deaktivieren.

 

Parametrieren Ihrer Browser-Software

 

Für die Verwaltung der Cookies und Ihrer Entscheidungen ist die Konfiguration jedes Browsers unterschiedlich. Wir informieren Sie darüber, dass bestimmte Funktionen der Website nicht zugänglich sind, wenn Sie Ihren Browser so einstellen, dass Cookies abgelehnt werden. Wir können auf keinen Fall haftbar gemacht werden.

 

Parametrierung Ihres Smartphones

 

 

Parametrierung eines Cookies zur Besuchermessung

 

Wenn Sie nicht möchten, dass unsere Website Cookies in Ihrem Browser zur Messung des Besuchs speichert, können Sie auf den folgenden Link zur Deaktivierung klicken, der in Ihrem Browser ein Cookie speichert, dessen einziges Ziel darin besteht, diese Cookies zu deaktivieren:

 

Parametrierung eines Werbe-Cookies

Sie können die Verwendung und den Betrieb dieser Cookies verwalten, indem Sie auf die Werbecookies-Management-Plattform gehen, die von Werbefachleuten angeboten wird: http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/ und den darin enthaltenen Anweisungen folgen. So können Sie die auf dieser Plattform eingetragenen Unternehmen sehen, die Ihnen die Möglichkeit geben, Cookies abzulehnen oder anzunehmen, die von diesen Unternehmen verwendet werden, um die Werbung, die auf Ihrem Terminal angezeigt werden kann, an Ihre Navigationsdaten anzupassen.

 

Parametrierung eines Cookies eines sozialen Netzwerks